خدماتی که “فاران نکست” در بخش شتاب دهی  انجام می دهد:

 •  تصحیح و تهیه مدارک و پیش ­نیازهای طرح کسب و کار
 • تطابق شرکت با بهترین مدل کسب و کار و تحلیل فاصله
 •  الگو برداری از بهترین طرح کسب و کار
 •  برنامه های توانمند سازی
 •  ایجاد تناسب بین بازار و محصول
 • تحلیل فرصت های بازار و چگونگی نفوذ
 • ورود به بازارها به صورت غیر مستقیم
 • بررسی نحوه ورود به بازار ها با تاکتیک صادرات
 • نحوه ارزیابی شرکاء
 •  بهترین مدل مشارکت ورود
 • مذاکرات مشارکت
 • چارچوب های حمایتی انعقاد قرارداد دوجانبه یا تعهدی