شرکت فاران نکست در زمینه های مختلف توسعه کسب و کار اعم از :
۱- طراحی و توسعه سیستم ها خدماتی از جمله مشاوره و پیاده سازی سیستم های it مانند bi یا انبار داده یا سیستم های ارزیابی عملکرد و …
۲-پیاده سازی یک فرآیند جدید در سازمان مثل فرآیند bpr,km ارزیابی عملکرد، پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد یا سیستم خبره یا فرهنگ سازی و …
۳- توسعه محصول ،بطور کلی بررسی طرح های محصول برای تجاری سازی شامل کلیه فرآیندهای این پروسه از جمله بررسی طرح ، امکان سنجی ،تولید و … فعالیت می کند .