Business design and implementation

طراحی و پیاده سازی کسب و کار

این امر به دو صورت در فاران نکست انجام می شود

۱-محصول جدید it را وارد میکنیم و تجاری سازی میکنیم در ایران مثل لوازم هوشمند جدید
۲-مشارکت خارج از شرکت و ایجاد یک استارت آپ